२०७६ सालको कक्षा १२ को ग्रेड वृद्धि –पूरक) परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन सम्बन्धी सूचना


Exam Center - Sanjeewani Multiple Campus..

Best of Luck to all exam appearing students.