प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धि सूचना


+२ का बिद्यार्थी हरुको प्रयोगात्मक परिक्षा अर्को सूचना प्रकाशित नभए सम्मका लागि स्थगित |