छुट फाराम भर्ने सम्बन्धमा |


चार बर्षे/तीन बर्षे स्नातक (BBS & BED) प्रथम बर्षको परीक्षा फाराम भर्न छुटेका बिद्यार्थीहरुले यही भाद्र 2 गते बिहान 9:00 सम्म फाराम भर्न अन्तिम मौका सम्बन्धमा प नि काको सूचना ।